Współrealizujemy projekt „Rodzina w Centrum 2”

Akademia we współpracy z PCPR Tuchola oraz PCPR Sępólno Krajeńskie świadczy usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2020 r.